Việc xây dựng liên kết khó bắt đầu và khó hơn khi các chính sách của công ty làm chậm lại quy trình làm việc. Người đóng góp Paddy Moogan xem xét các cách để xác định và giải quyết các yếu tố chặn...