"Phương pháp đặt tên tổ chức bằng tiếng nước ngoài:
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang 1 trong các tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của tổ chức có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Ví dụ: Tên tổ chức Tiếng Việt: doanh nghiệp TNHH trả lời đầu cơ hoàng anh. Khi dịch sang tên tổ chức bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh) tương ứng và giữ lại tên riêng như sau: Hoang Anh Investment Consulting Company Limited.
hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp
- Trường hợp tổ chức có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của tổ chức được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, liên hệ kinh doanh của đơn vị hoặc trên những thủ tục thương lượng, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do tổ chức phát hành.

cách đặt tên công ty viết tắt:
- Tên viết tắt của tổ chức được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
hình thức công ty hợp danh là gì
Ví dụ: Tên tiếng Việt của doanh nghiệp: tổ chức TNHH giải đáp đầu tư hoàng anh => Tên viết tắt của tổ chức có thể đặt: công ty TNHH TVDT HA

Ví dụ: Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp: Hoang Anh Investment Consulting Company Limited => Tên viết tắt của công ty có thể đặt: HAIC Company Limited"
http://nguyenanhtax.vn